Uitspraken Tuchtraad 2023

Uitspraken Tuchtraad 2023

2023-001 Klaagster niet-ontvankelijk

Door een consument ingediende klacht.
De Tuchtraad oordeelt dat klaagster niet-ontvankelijk is in haar klacht.

De Tuchtraad stelt vast dat klaagster via haar gemachtigde rechtstreeks een klacht bij de Tuchtraad heeft ingediend, terwijl klaagster niet als een belanghebbende in artikel 1 aanhef en onder f van het Reglement van de Tuchtraad kan worden aangemerkt. Klaagster is daarom niet-ontvankelijk in haar klacht (artikel 6 lid 2 onder f van het Reglement). Voor zover klaagsters gemachtigde geacht moet worden de klacht op eigen naam te hebben ingediend, is hij eveneens niet-ontvankelijk. Weliswaar zijn ingevolge het Reglement van de Tuchtraad expertisebureaus en schaderegelingskantoren als belanghebbenden aan te merken, maar zij kunnen niet op eigen naam een klacht van een door hen vertegenwoordigde, niet-ontvankelijk gebleken klager overnemen.

De Tuchtraad is bevoegd klachten tegen aangeslotene II (uitvoerder rechtsbijstandverzekering) te behandelen. Aangeslotene II is als juridisch zelfstandig schaderegelingskantoor een buitengewoon lid van het Verbond van Verzekeraars. Op grond van artikel 6A lid 1 van de statuten van het Verbond van Verzekeraars zijn ook buitengewone leden onderworpen aan de tuchtrechtspraak door de Tuchtraad.