Uitspraken Tuchtraad 2018

Uitspraken Tuchtraad 2018

2018-005, -006, -007, -008, -009, -010, -011 Klaagster niet ontvankelijk
In zeven identieke klachten tegen verschillende aangeslotenen verwijst de Tuchtraad naar zijn uitspraak van 17-008. Er is niet voldaan aan het voor toegang tot de Tuchtraad geldende vereiste dat tussen degene die een belanghebbende terzijde staat en een dergelijke belanghebbende een concrete, aan een bepaalde kwestie ontleende, band bestaat. Klaagster is daarom niet ontvankelijk in haar klachten.

 

2018-004 Klaagster niet ontvankelijk
Hoewel klaagster diverse organisaties, verzekerden en belanghebbenden pleegt bij te staan, stelt de Tuchtraad vast dat klaagster de klacht niet namens een in de bijlage genoemde belanghebbende, maar op eigen titel heeft ingediend. Uit de informatie die klaagster heeft verschaft blijkt niet dat klaagster in een eigen belang is getroffen. Klaagster is daarom niet ontvankelijk in haar klachten.

 

2018-003 Klaagster niet ontvankelijk
Voor toegang tot de Tuchtraad is vereist dat de belanghebbende namens wie de klacht wordt ingediend, in een eigen belang is getroffen. Uit de informatie die is verschaft blijkt hiervan geen sprake te zijn. De Tuchtraad verklaart klaagster niet ontvankelijk in haar klacht.

 

2018-002 Klaagster niet ontvankelijk
De klacht is gericht tegen een rechtspersoon die geen lid is van het Verbond van Verzekeraars. Zij is daarmee geen aangeslotene in de zin van artikel 1 onder d van het Reglement. Dit betekent dat de Tuchtraad niet bevoegd is het handelen of nalaten van de rechtspersoon te toetsen aan de Gedragscode. Voor zover de klacht betrekking heeft op het handelen of nalaten van de verzekeringsadviseur is de Tuchtraad evenmin bevoegd daarover een oordeel te geven nu ook de verzekeringsadviseur geen aangeslotene is in de zin van artikel 1 onder d van het Reglement.

 

2018-001 Klaagster niet ontvankelijk
De verwijten die klaagster aangeslotene maakt komen in de kern hierop neer dat aangeslotene bij de behandeling van de letselschade van de gelaedeerde bewust niet voldoende voortvarend heeft gehandeld en dat zij bij de afwikkeling van de letselschadezaak het belang van klaagster (als aansprakelijk gestelde partij) heeft achtergesteld bij dat van haarzelf (beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar) door niet te voorkomen dat een aanzienlijk deel van de schade van de gelaedeerde voor rekening van klaagster is gekomen. Vaststaat dat klaagster en aangeslotene nog in debat zijn over het bereiken van een regeling. Zolang een dergelijke regeling niet tot stand is gekomen, dan wel vaststaat dat een regeling er niet zal komen, acht de Tuchtraad het beoordelen van de tuchtrechtelijke aspecten van de behandeling van deze letselschadezaak niet mogelijk. Een tuchtrechtelijk oordeel is gelet op de aard van de discussie tussen partijen immers mede afhankelijk van de uitkomst van het civielrechtelijke geschil. Dat brengt mee dat klaagster bij de huidige stand van zaken niet ontvankelijk is in haar klachten.