Uitspraken Tuchtraad 2020

Uitspraken Tuchtraad 2020

2020-005 rechtsbijstand en tegengesteld belang

Ongegrond bevonden klachten. Aangeslotene had een tegengesteld belang bij de advisering over het tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst. Deze had betrekking op een vordering van klaagster op aangeslotene over rechtsbijstand in een geschil met aangeslotene. Ten aanzien van de vaststellingsovereenkomst mocht aangeslotene niet als rechtsbijstandverlener van klaagster optreden. Zij had klaagster direct moeten wijzen op de mogelijkheid om voor het tot stand komen van de vaststellingsovereenkomst extern advies te vragen. De vaststellingsovereenkomst is echter tot stand gekomen toen klaagster door een gemachtigde werd bijgestaan. Het verzuim van aangeslotene heeft klaagster dus niet in haar belangen geschaad, en is niet van voldoende gewicht om aangeslotene een tuchtrechtelijk verwijt te kunnen maken.

Aangeslotene heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij medische informatie heeft opgevraagd omdat deze nodig was voor een dekkingsbeoordeling. Verder mocht aangeslotene in beginsel ervoor kiezen als alternatief voor dekking van rechtsbijstand een afkoopovereenkomst aan te bieden.

2020-002 derde-belanghebbende en inschakelen expert

Ongegrond bevonden klachten. Klaagster kan geen rechten ontlenen aan de CAR-verzekering die de aannemer bij aangeslotene heeft gesloten. De omstandigheid dat ook klaagster bij aangeslotene een verzekering heeft gesloten maakt dit niet anders. Indien zij het als derde-belanghebbende niet eens is met het expertiserapport dat in opdracht van aangeslotene en haar verzekerde is opgesteld, dient zij de weg van contra-expertise of een voorlopig deskundigenbericht te volgen. Hoewel juist is dat aangeslotene zich bij de behandeling van de schade rekenschap moet geven van de belangen van de derde-belanghebbende, gaat dit niet zover dat zij bij het benoemen van de expert en het te volgen expertisetraject gehoor dient te geven aan de wensen en verzoeken van de derde-belanghebbende.
Voor zover de klacht betrekking heeft op het handelen van de expert, kan de Tuchtraad daar niet over oordelen, omdat dit geen klacht tegen aangeslotene is.