Uitspraken Tuchtraad 2019

Uitspraken Tuchtraad 2019

2019-006 klagers niet ontvankelijk

De Tuchtraad stelt vast dat de inhoud van de klacht dezelfde is, althans gebaseerd is op hetzelfde feitencomplex, als de klacht waarop de Tuchtraad heeft beslist in uitspraak 2018-016. Het Reglement van de Tuchtraad voorziet niet in een mogelijkheid van herziening of beroep van uitspraken van de Tuchtraad en evenmin in de mogelijkheid te klagen over gedragingen van de Tuchtraad zelf. De Tuchtraad kan de nieuwe klacht daarom niet behandelen

2019-003 Tuchtraad velt geen inhoudelijk oordeel wegens aanhangige procedures elders

Op basis van de schriftelijke informatie die door beide partijen is verschaft, komt de Tuchtraad tot het oordeel dat de aan hem voorgelegde klachten nauw verweven zijn met aanhangige procedures bij het Kifid en de overheidsrechter. Het staat de Tuchtraad niet vrij om op dit moment een inhoudelijk oordeel te vellen. Het staat klager vrij om zijn klachten na afloop van alle procedures weer bij de Tuchtraad op te brengen, een en ander onder toezending van alle definitieve uitspraken.

2019-002 contactverbod te algemeen geformuleerd

Ongegrond en gegrond bevonden klachten. Ten aanzien van vier klachten is de Tuchtraad van oordeel dat niet gesproken kan worden van enig handelen of nalaten van aangeslotene in strijd met de gedragsregels.

De Tuchtraad is van oordeel dat aangeslotene met het aan klager schriftelijk opgelegde contactverbod verwijtbaar heeft gehandeld, omdat dat verbod zo algemeen is geformuleerd dat het indienen van een nieuwe claim op grond van de lopende verzekeringsovereenkomst daaronder valt. Het opleggen van een contactverbod is een zware maatregel die alleen mag worden toegepast indien er geen enkel ander reëel alternatief is. Zelfs dan mag een contactverbod er niet toe leiden dat het voor een verzekerde onmogelijk wordt een claim in te dienen op grond van de verzekeringsovereenkomst. In de omstandigheden dat klager, kennelijk op grond van al hetgeen zich tussen hem en aangeslotene heeft afgespeeld, het verbod aldus heeft opgevat dat het hem niet hoefde te weerhouden van het indienen van een nieuwe claim en dat aangeslotene een daadwerkelijk ingediende nieuwe claim adequaat heeft afgehandeld, ziet de Tuchtraad geen aanleiding tot het adviseren van een maatregel.